REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W PRUDNIKU W WARUNKACH EPIDEMII KORONAWIRUSA


Organizacja zajęć w szkole:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Przy wejściu do budynku szkoły zamieszcza się  informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 • W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum  (wywiadówki, rozmowy z wychowawcą , sprawy załatwiane w sekretariacie). Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i w wyznaczonych obszarach.
 • Szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon, dziennik elektroniczny, e-mail).
 • W gabinecie pierwszej pomocy przedmedycznej znajdują się termometry. Po każdym  ich użyciu są one dezynfekowanie.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (gabinet pielęgniarki po stronie liceum oraz pokój hotelowy w pracowni gastronomicznej), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Na przerwach uczniowie nie grupują się na korytarzach ani na zewnątrz budynków i obowiązkowo zakładają maseczki.
 • Opracowuje się specjalny plan dyżurów nauczycielskich przy wszystkich wejściach do budynków szkolnych w celu uniknięcia zgromadzeń uczniów oraz dopilnowania dezynfekcji rąk.
 • Plan lekcji zostaje dostosowany do minimalnego przemieszczania się uczniów po szkole.
 • Uczniowie z przedmiotów ogólnokształcących, jeżeli jest to możliwe, nie zmieniają sali, a na kolejne lekcje według planu wchodzi nauczyciel (nie dotyczy to przedmiotów z podziałem na grupy).
 • W sytuacji podziału na grupy salę opuszcza tylko część klasy, w związku z czym nie ma potrzeby dezynfekcji tej sali, natomiast zdezynfekowana zostaje ta sala, do której przemieszcza się druga część grupy.
 • Nauczyciel pracujący z klasą sam decyduje o przerwie w czasie, której wietrzy salę, a uczniowie korzystają z przerwy.
 • W czasie przerwy określonej dzwonkiem na zewnątrz Sali wychodzą tylko ci uczniowie, którzy muszą zmienić salę w związku z podziałem na grupy, wynikającym z planu lekcji, natomiast grupa, która pozostaje w Sali, tam spędza przerwę pod opieką nauczyciela.
 • Nauczyciele pełnią dyżur w trakcie przerw w Sali, którą zajmują i w przyległej części korytarza.
 • Nauczyciel zobowiązany jest by przy wejściu do pracowni uczniowie zdezynfekowali ręce.
 • Toalety, poręcze, klamki w drzwiach dezynfekowane są po każdej przerwie, natomiast do poszczególnych pracowni opracowany zostaje harmonogram dezynfekcji, uzależniony od planu lekcji i przemieszczania się uczniów
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce i je zdezynfekować), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Uczniowie w szatni korzystają z co drugiego wieszaka. Przy wejściu do szatni znajduje się środek do dezynfekcji rąk.
 • Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Zajęcia pozalekcyjne w miarę możliwości należy prowadzić w formie zdalnej.
 • Ustala się zasady korzystania z bibliotek szkolnych (zał. nr1).
 • Ustala się regulamin korzystania  z gabinetu pomocy przedmedycznej (zał. nr2).

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 • Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych  wywieszone zostają  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

Gastronomia

 • Opracowuje się regulamin z korzystania sklepiku szkolnego (zał. Nr 3)
 • Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

Organizacja pracy bursy/internatu

 • Ustala się regulamin bursy międzyszkolnej (zał. nr 4), który zostaje umieszczony w widocznym miejscu i przekazany mieszkańcom bursy.
 • Przeprowadza się szkolenia dla kadry bursy oraz wychowanków z zasad zachowania bezpieczeństwa.
 • Wzmacnia się nacisk na monitorowanie zachowania czystości w miejscach pracy, pokojach wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości w pomieszczeniach higienicznosanitarnych i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 • W bursie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Przy wejściu do bursy należy zadbać o dezynfekowanie rąk przez wychowanka oraz pracownika (zapewnić dostępność płynów do dezynfekcji oraz instrukcji ich użycia).
 • Wychowankowie bursy powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w bursie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do bursy niepotrzebnych przedmiotów.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w bursie do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 • Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji pomiędzy wychowawcami a dyrektorem bursy.
 • Bursa posiada izolatkę lub inne pomieszczenie. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z teleporady medycznej.
 • W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie łazienek, pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowanych (np. w pokojach cichej nauki).
 • Pracownicy obsługi i administracji bursy powinni ograniczyć kontakty z wychowankami oraz nauczycielami.

Możliwe warianty zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły

KSZTAŁCENIE MIESZANE

Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu kształcenia mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna uzna za konieczną taką organizację nauki, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie  i sytuację epidemiologiczną na terenie szkoły. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów. Dyrektor szkoły organizuje kształcenie zdalne np. dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, czy dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o przeciwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów epidemicznych.

KSZTAŁCENIE ZDALNE

Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostanie podjęta gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w danej placówce.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu/bursy

 • Do pracy w szkole i bursie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, zastosowane mogą rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 • Wyznaczone zostają pomieszczenia na izolatkę:
 • Dla bursy – pokój na pierwszym piętrze koło toalet nauczycielskich
 • Dla szkoły w trakcie jej funkcjonowania – pokój hotelowy na starej pracowni gastronomicznej
 • 1. Pracownicy szkoły i bursy zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 • 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.